Remetelak

Isten és az ember kapcsolata a Szentlélekben

Published by Libertia Peregrinans under , , , , , on 21:06


1. C.  Az ima egység és küldetés - Isten és az ember kapcsolata a Szentlélekben.    Tehát az ima: találkozás, de nem csak találkozás, és nem csak két személy találkozása. Az Atyát és a Fiút egyesítő kötelék nem csupán két személy egymás közti találkozásának a gyümölcse, hanem inkább valamilyen kimeríthetetlen mélységű közösség. Isten meghív arra, hogy belépjünk abba a kapcsolatba, abba a közösségbe, amelyet Ő maga él a Szentháromságban, és amelyet a három személy megél egymás között. Láthatjuk ezt Rubljov Szentháromság-ikonján.
   A Szentlélek az, aki létrehozza ezt a közösséget az Atya és a Fiú, az imádkozó és az ő Istene között. Ő alakít ki személyes kapcsolatot Isten és énköztem. Ugyanígy Ő hozza létre az egységet közösségeinkben a különböző személyek között. Imádkozni annyi, mint kitenni magunkat az Atya, a Fiú és a Szentlélek együttes cselekvésének - mint ahogy az ember kiül napozni.


Jézus tanít imádkozni minket

Published by Libertia Peregrinans under , , , on 23:45


1. B. Válasz, párbeszéd - Az ember: fiú a Fiúban, Jézus Krisztusban


Ez a tanítás a szív megtérésére irányul. Jézus az ellenség szeretetét kéri tőlünk, imánkat azokért, akik üldöznek minket, és hogy szívünk mélyéből megbocsássunk. Jót tesz nekünk, és jó, ha a fiataloknak is elmondjuk, hogy alázattal ragaszkodjanak az evangélium egyik vagy másik igéjéhez, és próbáljanak abból élni, hogy így a Megváltó maga alakíthassa ki bennünk a fiúi, istengyermeki szívet. Jézus kéri, hogy térjünk meg az imában, de saját imája által tanít is imádkozni. 

Nézzük meg most, hogyan imádkozik Jézus a Getszemáni kertben. Jézus itt feltárja előttünk imatapasztalatának mélységeit. Több elemet különböztethetünk meg.

Először is láthatjuk a Getszemániban Jézus megingathatatlan bizonyosságát abban, hogy jelen van az az élő Isten, akihez beszél, és aki válaszol, Atyja. Többször mondja: Atyám. 

Jézus itt érzékeli az ima isteni és megerősítő értékét a nehéz pillanatokban. A mély szomorúság és a nagy belső magány állapotában imádkozik. Azt mondja: "Halálosan szomorú a lelkem" (Mt 26,38). És azt kéri tanítványaitól: "Virrasszatok velem" (uo.). Láthatjuk ebből, milyen fontosnak és sürgetően szükségesnek tartja Jézus az apostolok támogató imáját. Többször is visszatér, hogy határozottan kérje ezt a támogatást. Azt kéri tőlük: "Maradjatok itt, és virrasszatok velem" (uo.). Sokat számíthat egy fiatalnak, ha tudja, hogy Jézus várja az imáját az evangéliumban szereplő kérés szerint.

Jézus Getszemáni-kerti imájában az apostolok gyöngesége ellenére jelen van az állhatatosság aspektusa is.

Mértéktartóan és mélyen kifejeződik benne Jézus emberi törékenysége, amely Isten előtt úgyis nyilvánvaló, de az emberek kedvéért megnyilvánul. Jézus azt mondja Atyjának: "Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely" (Mt 26, 39).

Az imádság végén pedig Jézus teljesen és szabadon elfogadja az Atya akaratát. Lényének gyökeréig rábízza magát Atyjára. "Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te" (uo.) - ez a legszabadabb cselekedet, amit ember tehet, vagy amire képes lehet.

Kiderül tehát ebből az imából, hogy Jézus Istenbe vetett hittel és az ima értékébe vetett hittel imádkozik. Nem pusztán kötelességből, mert muszáj megtenni, különben baj lesz. Jézus várja testvérei imáját, kitart imájában az akadályok ellenére is, szegény szívvel imádkozik gyöngeségében, egész lényét és egész életét gyökerestül Atyja kezébe teszi. Ezért nem vagyunk egyedül az imában, az Atyának adott személyes válaszunk Jézus válaszára van ráoltva. Ez átvezet minket a harmadik részbe: